Kyushu University Academic Staff Educational and Research Activities Database
List of Papers
Gotoh Kazuhito Last modified date:2018.04.30

Assistant Professor / Clinical Chemistry and Laboratory Medicine / Clinical Laboratories / Kyushu University Hospital


Papers
1. Shigeru Matsuda, Takehiro Yasukawa, Yuriko Sakaguchi, Kenji Ichiyanagi, Motoko Unoki, Kazuhito Gotou, Kei Fukuda, Hiroyuki Sasaki, Tsutomu Suzuki, Dongchon Kang, Accurate estimation of 5-methylcytosine in mammalian mitochondrial DNA, Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-018-24251-z, 8, 1, 2018.
2. Sasaki, Katsuhiko, Gotoh, Kazuhito, Sho Miake, Setoyama, Daiki, Yagi, Mikako, Igami, Ko, Uchiumi, Takeshi, Kang, Dongchon, p32 is Required for Appropriate Interleukin- 6 Production Upon LPS Stimulation and Protects Mice from Endotoxin Shock, EBIOMEDICINE, 20, 161-172, 2017.06.
3. Keisuke Monji, Takeshi Uchiumi, Saki Hoshizawa, Mikako Yagi, Takashi Matsumoto, Daiki Setoyama, Yuichi Matsushima, Kazuhito Gotoh, Rie Amamoto, Donchon Kang, Serum depletion induced cancer stem cell-like phenotype due to nitric oxide synthesis in oncogenic HRas transformed cells, ONCOTARGET, 10.18632/oncotarget.12117, 7, 46, 75221-75234, 2016.11.
4. Niho K, Nakasya A, Ijichi A, Tsujita J, Gotoh Kazuhito, Shinozaki H, Matsumoto M, A case of bleeding duodenal ulcer with pemphigus vulgaris during steroid therapy, Clinical journal of Gastroenterology, 7, 3, 223-227, 2014.05.
5. Nishikimi, Akihiko, Uruno, Takehito, Duan, Xuefeng, Cao, Qinhong, Okamura, Yuji, Saitoh, Takashi;, Saito, Nae, Sakaoka, Shunsuke, Du, Yao, Suenaga, Atsushi, Kukimoto-Niino, Mutsuko, Miyano, Kei;, Gotoh, Kazuhito, Okabe, Takayoshi, Sanematsu, Fumiyuki, Tanaka, Yoshihiko, Sumimoto, Hideki;, Honma, Teruki, Yokoyama, Shigeyuki;, Nagano, Tetsuo, Blockade of Inflammatory Responses by a Small-Molecule Inhibitor of the Rac Activator DOCK2, CHEMISTRY & BIOLOGY, 10.1016/j.chembiol.2012.03.008, 19, 4, 488-497, 2012.04.
6. Gotoh, Kazuhito, Tanaka, Yoshihiko, Nishikimi, Akihiko, Nakamura, Risa, Yamada, Hisakata, Maeda, Naoyoshi, Ishikawa, Takahiro, Hoshino, Katsuaki, Uruno, Takehito, Cao, Qinhong, Higashi, Sadayuki, Kawaguchi, Yasushi, Enjoji, Munechika, Takayanagi, Ryoichi, Kaisho, Tsuneyasu, Yoshikai, Yasunobu, Fukui, Yoshinori, Selective control of type I IFN induction by the Rac activator DOCK2 during TLR-mediated plasmacytoid dendritic cell activation, JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, 10.1084/jem.20091776, 207, 4, 721-730, 2010.04.
7. Gotoh, Kazuhito, Tanaka, Yoshihiko, Nishikimi, Akihiko, Inayoshi, Ayumi, Enjoji, Munechika, Takayanagi, Ryoichi, Sasazuki, Takehiko, Fukui, Yoshinori, Brief report - Differential requirement for DOCK2 in migration of plasmacytoid dendritic cells versus myeloid dendritic cells, BLOOD, 10.1182/blood-2007-09-112169, 111, 6, 2973-2976, 2008.03.
8. Tanaka, Yoshihiko, Hamano, Shinjiro, Gotoh, Kazuhito, Murata, Yuzo, Kunisaki, Yuya, Nishikimi, Akihiko, Takii, Ryosuke, Kawaguchi, Makiko, Inayoshi, Ayumi, Masuko, Sadahiko, Himeno, Kunisuke, Sasazuki, Takehiko, Fukui, Yoshinori, T helper type 2 differentiation and intracellular trafficking of the interleukin 4 receptor-alpha subunit controlled by the Rac activator Dock2, NATURE IMMUNOLOGY, 10.1038/ni1506, 8, 10, 1067-1075, 2007.10.