Kyushu University Academic Staff Educational and Research Activities Database
List of Books
Kohei WAKAMIYA Last modified date:2022.11.01

Assistant Professor / Information and acoustics system / Department of Acoustic Design / Faculty of Design


Books
1. ``Introduction of Acoustic Design -Sound, Music and Technology,'' edited by Department of Acoustic Design, Kyushu Institute of Design, authors, Kimiko INOUE, Shinichiro IWAMIYA, Yuichi UEDA, Toshio OGATA, Akira OMOTO, Kazuhiko KAWAHARA, Tetsuji KAWABE, Toshiyuki SUZUKI, Hideyuki TAKAGI, Takashi TSUMURA, Hideo TORIHARA, Yoshitaka NAKAJIMA, Kimitoshi FUKUDOME, Kyoji FUJIWARA, Ken MATSUNAGA, Toshio MATSUMOTO, Tsuneo MIZUNO, Masato YAKO, Shigeru YOSHIKAWA and Kohei WAKAMIYA(Kyushu University Press)..